Danışma Komitesi

Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Danışma Komitesi Üyesi

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yapan Durmuş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisansı ve doktora derecesini almıştır. Hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dallarında öğretim üyeliği yapmaktadır. Çalışmaları İslam İktisadı ve Finansı ile İslam Muamelat Hukukunun çeşitli meseleleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Serahsî ’nin, el-Mebsût ve el-Adevi ’nin, Muhtasar Fethu’l-Bârî li İbn Hacer el-Askalânî adlı klasik eserlerin çeviri heyetinde bulunarak bu kitapların çeşitli bölümlerini Arapçadan Türkçeye kazandırmıştır.

Eserleri:

  • Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri ( İstanbul, 2009 )
  • İlk Dönem Hanefî Usulcülerinden Debûsî ’ye Göre Naslar Dışındaki Şer ’î Deliller (İstanbul 2009)
  • İslam Hukuku Açısından Yatırım Fonları (İstanbul 2016)